Tag (Children’s Rights)

GBV / Kaski

22-month-old infant raped in Pokhara
Gandaki, Kaski, Pokhara Lekhnath, Ward 11
October 16, 2021